Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Tisztelt
Ökölvívók, Edzők, Egyesületek!

Az EMMI
képviseletében, Dr. Szabó Tünde PhD. államtitkár asszony a COVID-19 vírushoz
kapcsolódó járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásaival kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást tette közre a magyar sportolók külföldön megrendezésre
kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét illetően:

„Magyar állampolgárokkal
kapcsolatos rendelkezések:

A 2020. szeptember 1-jétől
hatályos, járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§-a tartalmaz
rendelkezéseket a magyar sportolók külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi
sporteseményen való részvételét illetően. Ez alapján – tekintettel a Rendelet
3.§-ában foglaltakra – főszabály szerint az alábbi szabályozás irányadó:

„Ha a magyar állampolgár esetében
az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra
hatósági házi karanténban
,

b) a nem külföldön élő magyar
állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt
karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra
az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban kerül elhelyezésre.”

A Rendelet a sportolók,
sportszakemberek esetében előírja továbbá, hogy a hatósági házi karantén
helyeként a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan
területét is ki kell jelölni.

A fenti főszabály alól a Rendelet
4. §-a biztosít felmentési lehetőséget, amely alapján a karanténban
elhelyezett személy kérelmére
a karantént elrendelő határozat kiadására
illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy
számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal
az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása
érdekében. A sportolók, sportszakemberek esetében biztosított kedvezmény,
hogy két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – között nem 48, hanem 24
órának kell eltelnie
.

A felmentés feltétele, hogy a
két alkalommal elvégzett vizsgálat igazolja, hogy a karanténban elhelyezett
személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem
volt kimutatható.

A magyar állampolgárok
Magyarországra történő belépésének szabályai alapján a külföldről érkező magyar
állampolgár személyforgalomban Magyarországra történő belépése során
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi
vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.
Ha a magyar állampolgár
esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg,
úgy az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt
karanténban
vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági
házi karanténban
kerül elhelyezésre.

Mindazonáltal, a karantén ideje
alatt – a sikeres és eredményes felkészülés biztosítása érdekében – a
sportszervezet által szervezett edzés látogatható, valamint az érintett személy
a lakóhelye vagy tartózkodási helye és a sportszervezet által sporttevékenység
végzésére használt ingatlan között a sportszervezet által biztosított formában
közlekedhet.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések:

A Rendelet rögzíti, hogy a nem magyar állampolgár
személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be
, ez alól csak törvény
vagy kormányrendelet állapíthat meg kivételt
, továbbá egyes esetekben a Magyarország
területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri
szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés
esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv)
kérelemre felmentést adhat
.

Ilyen kivételes esetkör az is, ha az érintett személy
kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi
rendezvényen történő részvétel céljából
kíván Magyarországra utazni. A
rendőri szerv engedélye iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető
elő (magyar, illetve angol nyelven) és benyújtható törvényes képviselő vagy
meghatalmazott útján is.

Az a nem magyar állampolgár, aki a rendőri
szervtől a beutazáshoz az engedélyt megkapta, a Magyarországra való belépés
során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az
egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország
területére nem léptethető be, akinél pedig a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14
napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági
házi karanténban kerül elhelyezésre. A karanténban elhelyezett személy
kérelmére a járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy az érintett személy 5
napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi
szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2
PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében. Amennyiben az
elvégzett SARS-CoV-2 PCR tesztek igazolják, hogy a karanténban elhelyezett személy
szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt
kimutatható, a karantén alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Az a nem magyar állampolgár, aki

a) a Magyarország
területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője
– ide
nem értve a nézőt –,

b) a Magyarországon
megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan
kiadott meghívólevéllel rendelkezik
,

c) a magyarországi
sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására
érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő
személy

Magyarország területére beléphet,
ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48
órás különbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt  
eredményét
tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy
SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt
kimutatható
.

A fenti személyek akkor is beléphetnek
Magyarország területére, ha – az Európai Labdarúgó Szövetség vonatkozó
protokolljára is figyelemmel – a sporteseményt, illetve a sportrendezvényt
megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában
nem volt kimutatható.

A Rendelet értelmében a Kormány a kiemelt sportrendezvények
kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet
dolgozhat ki.

Ingázás:

A Rendelet alapján a külpolitikáért felelős miniszter által
meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok
Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól
számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, azonban a személyek
Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján
belül kötelesek tartózkodni és kötelesek Magyarország területét a belépést
követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által a Rendelet 10.§
(1) bekezdése alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország
területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő
magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás
nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24
órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30
kilométeres sávot nem hagyták el.

Álláspontunk szerint azok a
sportolók, akik sporttevékenységükkel kapcsolatban ingáznak és a fenti
feltételeket nem tudják betartani, az általános szabályok szerint kaphatnak
beutazási engedélyt, illetve felmentést a karantén szabályai alól.

Járványügyi
adatkezelés:

A kijelölt karanténban és a hatósági házi
karanténban elhelyezett személyeket az illetékes járványügyi hatóság
nyilvántartásba veszi. Ezzel kapcsolatban a rendőrség is jogosult

a) a járványügyi
elkülönítésre, járványügyi megfigyelésre, járványügyi zárlatra, valamint
járványügyi korlátozásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére,

b) a
járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés, járványügyi zárlat, valamint
járványügyi korlátozás alatt álló személyek nyilvántartására,

c) a
közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személyek, az ilyen személlyel
kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi
szempontból veszélyeztetett személyek nyilvántartására.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése
szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő a rendőrség erre irányuló
megkeresése esetén, a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más
adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.

Az illetékes járványügyi hatóság a hatósági házi
karantén elrendeléséről vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
alapján a járványügyi elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi
zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül
továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.

A rendőrség a fenti adatokat a járványügyi
védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése
céljából nyilvántartja és azokat  a hatósági házi karantén, a járványügyi
elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a
járványügyi korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell.”

 2020. szeptember 3.

Forrás: www.boxing.hu – RSS

The post Tájékoztatás a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól appeared first on xlsport.hu.